تبلیغات
^^داستـــان های گآت سونـــی^^ - Our Past-Ep5
^^داستـــان های گآت سونـــی^^
برای یـه لحظـه تو رویـآهات زندگـی کن^^و لبخند بِــزن:))
         آپلود عکس     
                    
                       سلآآآآآآآم بازم من...اینم یه پارت دیگه
                     امیدوارم خوشتون بیااااد...موآچ موآچ

با صدای زنگ چشامو باز کردم نور زیاد چشمامو میزد و باعث سردرد شدیدی میشد...با داد چشامو بستم کردم و همه چی تو تاریکی مطلق فرو رفت...دستایی روی پیشونیم فرود اومدن...و صدای مهربونی که گفت:بالاخره بیدار شدی پسر کوچولو؟

با ترس گفتم:تو کی هستی؟

داشتم فکر میکردم این صدای غریبه ماله کیه که یه زن خوش اندام و خوشگل جلوم ظاهر شد...لبخند فرشته ایش باعث آرامشم میشد...یهو یه چیزایی مثل فیلم از جلوی چشمام گذشت...یه دختر خوشگل...چشمای قرمز...نیشاش..و صدای گریه هاش..با صدای لرزونی گفتم:اینجا چه خبره؟

صداش اومد:مارک...میدونم خیلی ترسیده و مضطربی اما..نترس من اینجام...مواظبتم...

با همون صدا گفتم:اینجا چه خبره من چرا اینجام؟

با صدای آرومش گگفت:بخاطر مینرا!تو دوباره به زندگی برگشتی!

تعجبم بیشتر شد...زیر لب زمزمه ردم:مینرا؟...دوباره زنده شدم؟...اینا یعنی چی؟

دو انگشتشو رو گردنم گذاشت...احساس سوزش میکرد...دوباره چیزای مبهمی جلوی چشمام نقش بست...دندوناشو گذاشت و گردنم...احساس ترس تمام وجودمو گرفت...آروم گفت نترسم...اما دردش زیاد بود...صدای قلبش...بازوهای ظریفش که به خاطر ترس و درد میفشردم..اینا مطعلق به همون دختر بود..مینرا...انگار نتونست خودشو کنترل کنه و ....

با صدای لرزونی گفتم:مینرا...کجاست؟

لبخند آرامش بخشش تبدیل به یه لبخند تلخ شد و سرش رو انداخت پایین...ترس تمام وجودمو گرفت...با ترس گفتم:چرا حرف نمیزنی؟چه بلایی سرش اومده؟

دستشو دراز کرد و گذاشت رو قفه ی سینم..با لبخند تلخش گفت:این قلب...ماله مینراست...اینکه نفس میکشی..همش بخاطر میناست..اون خودشو مقصر میدونست...بخاطر همین فرصتشو به تو داد تا تو دوباره زنگی کنی...

از حرفاش شکه شدم...چشمام خیس شده بود..اما اشکام پایین نمیومدن..چرا؟تو فکر بودم که دوباره صداش اومد:چون تو یه خون آشامی..

با تعجب و شکه نگاهش کردم...چی گفت؟من یه...خون آشام شدم؟

-:مارک...الآن تو داری یه زندگیه جدیدو تجربه میکنی...در یه قالب دیگه...ولی این به این معنی نیست همه چیز تغییر کرده..تو بازم به مدرسه میری...اما مثل یه خون آشام...چون نیازی به مدرسه نداری تو همه ی کتاباتو از حفظی...دوباره در کنار برادرت قرار میگیری...جیمین...اما اونم خون آشامه..

بی اختیار با داد گفتم:چـــــــــــــی؟

با لبخند ادامه داد:هـــی پسر چته...یادت رفته زندگیِ تو و اون به هم مرتبطه؟هر چی تو باشی اونم هست...

با شرمندگی سرمو پایین انداختم...ادامه داد:فقط یه فرق هست.. اونم محل زندگیته...از این به بعد قراره توی لندن زندگی کنین!تو و داداشت...

با تعجب گفتم:چرا لندن...نمیشه تو سئول بمونیم؟

با لبخند گفت:بعدا متوجه میشی...این یه نوع هدیست!!

با تعجب گفتم(همسرم از اول تا آخر داستان تو تعجب به سر میبره):هدیه؟

دوباره گفت:میفهمی...امیدوارم از زندگی بعدیت بهتر استفاده کنی...خوب حالا چشماتو ببند...

سرمو تکون دادم و چشمامو بستم...حاله ی سفید رنگ ...احساس سنگینی کردم و همه چی توی تاریکیه مطلق فرو رفت....

سه روز بعد...

با صدای ضعیفی چشممو باز کردم...صدا خیلی ضعیف بود...یهو چشمام گرد شد و به طرف تخت اونطرف اتاق برگشتم...جیمین بود...داشت با چشمای مظلومش نگام میکرد...سریع از جام بلند شدم و با دو رفتم طرفش...جلوی تختش نشستم و گفتم:جیمینآ تو حرف زدی؟

لباشو باز کرد و گفت:هیونگ...من تشنمه...

انقدر ذوق کرده بودم که نمیدونستم الآن چیکار باید بکنم...با خنده گفتم:وایسا...وایسا الآن برات میارم...

با سرعت به طرف آشپزخونه رفتم و یه مقدار آب براش ریختم که یادم افتاد که اصلا مگه خون آشاما مواد غذایی میخورن که حرف مینرا تو سرم اکو شد[ ما میتونیم بخوریم ولی من الآن اینجا نیستم که چیزی بخورم اومدم باهات حرف بزنم..]لبخند تلخی روی لب نقش بست...یاد جیمین افتادم..به طرف اتاق دویدم..لیوان آب رو نزدیک لبای خشکش کردم...آب رو خورد...آروم گفتم:گرسنه ای؟

سرشو آروم به معنی نه تکون داد...با اخم مصنوعی گفتم:خوب بگو نه..چرا کلتو اینقدر تکون میدی؟

هیچ تغییری توی صورتش رخ نداد...هوووفی کشیدم و گفتم:حرف زدنت مثل کریسمس سالی یه باره...

دوباره صدای ضعیفش اومد که گفت:هیونگ...چرا اینقدر احساس سرما میکنم؟

لبخند تلخم باز رو لبام خودنمایی میکرد گفتم:ما به خاطر یه دخترِ بد...بقیه ی حرفمو نتونستم بگم...بهتره همینطور مرده بمونه...موهاشو نوازش کردمو و گفتم:چون ما همیشه سرد بودیم...خون آشاما همیشه سردن...

دیگه چیزی نپرسید...خیلی عجیب بود که اینم یادش نمیومد...حتی انسان بودن خودشم از یاد برده بود...خیره ی صورت بی احساسش شدم...چرا هر چی بلاست باید سر ما بیاد...جیمین کم ضربه نخورده...منم همینطور...بعد از اون اتفاقات...چقدر الآن به گریه نیاز داشتم...فردا اولین روز مدرسمون بود...اولین روز مدرسه تو لندن...چقدر اینجا احساس تنهایی میکردم...اونروزا به امید دیدن یه دختر لجباز و گستاخ به مدرسه میرفتم اما حالا...سرمو به لبه ی تخت جیمین تکیه دادم...

با صدای آروم گفتم:جیمین فردا روز اول مدرسمونه...به نظرت خوش میگذره؟

آهی کشید...با خنده گفتم:باز لال شدی؟

خندید...با تعجب برگشتم سمت و گفتم:تو الآن خندیدی؟واقعا؟

برگشت سمتمو و گفت:خون آشام بودن چه حسی داره به نظرت؟مینرا دیگه نیست...تو هم الآن به فکرشی مگه نه؟ذهنت خیلی آشفتست نمیتونم تمرکز کنم!!

با تعجب گفتم:تو داری ذهن منو میخونی؟

سرشو تکون داد و گفت:بیشتر آدمو گیج میکنه...تو چطور میتونی همزمان به ده تا چیز مختلف فکر کنی...جالبیش اینه که از اون ده تا نه تاش مربوط به اون دختره مینراست...تو که اینقدر دوسش داشتی چرا زودتر بهش نگفتی؟

با لبخند تلخی گفتم:ای کاش هیچوقت نمیخواستم که بهش اعتراف کنم...الآن هردومون داشتیم زندگیمونو میکردیم...دیگه لازم نبود این همه عذاب وجدانو تحمل کنم...چون خودم خواستم...چون من خودخواهی کردم...

دستشو گذاشت رو شونم وگفت:هیونگ...تو که میدونستی عاشق شدن برای ما چه عاقبتی داره...ممکن بود بشی مثل من...یه زنده ی مرده...اما مینرا اونقد دوست داشت که حاظر شد زندگیشو بهت هدیه بده...پس نباید الآن خوشحال باشی؟

سرمو رو زانوهام گذاشتم و گفتم:جیمین...میدونی الآن به چی نیاز دارم؟به آغوشش...که بتونم اشک بریزم...گریه کنم...من خیلی خستم..

انگشتاشو بین موهام فرو کرد و گفت:داداش...من خوشحالم که نمیتونیم اشک بریزیم...چون به اندازه ی همه ی این سالها اشک ریختیم...من دیگه نمیخوام اذیت شدنت...گریه کردنت و دلسوزیات به خاطر خودم رو ببینم..اینکه چقدر به خاطر مراقبت از من سختی کشیدی!!ببخشید هیونگ...

سرمو بلند کردمو خیره شدم تو چشماش...داشت با لبخند نگام میکرد...ناخوداگاه لبخندی زدم...بعد از اون سالها بالاخره تونستم صدای قشنگشو بشنوم...همچنین لبخند مهربونشو...دلم برای همش تنگ شده بود...صدامو صاف کردمو با خنده گفتم:خوب بسه دیگه حالم از این احساسی بازیا بهم خورد...بخواب صبح مدرسه داریم...

خندش گرفت...اما بعد چند لحظه لبخندش محو شد و با غم گفت:ولی هیونگ...میشه من نیام...میدونی که ..من..

نذاشت حرفش تموم شه با قاطعیت گفتم:نه جیمین توهم همراه من میای به اندازه ی کافی از درس و مدرسه عقب افتادی...تو نمیتونی خودتو تا آخر عمرت پنهان کنی!!توی این دوسال هر چی پنهان شدی بسه..

با بغض گفت:اما وقتی میام بیررون با دیدن ماشینا و خیابونا...یاده...یاده...اون اتفاق میوفتم...

سرشو تو آغوشم گرفتمو گفتم:داداش کوچولو...اینجوری که نمیشه...تو نمیتونی خودتو تا آخر عمر تو خونه زندانی کنی که خیابونا تو رو یاد گذشته میندازن...باید گذشته و هر چی که اذیتت میکنه رو دور کنی تا بتونی زندگی کنی...حالام بخواب صبح زود باید پاشیم...دیگه هم مخالفتی قبول نمیکنم..

سرشو آروم تکون داد و گفت:باشه داداش...پس شب بخیر...

با لبخند جوابشو دادم و رفتم روی تخت خودم دراز کشیدم...باید بتونم بخوابم...باید برای چندساعتم که شده بهش فکر نکنم...شب بخیر مینی!(وااای من عاشق این شدم که خودمو مینی صدا بزنم:دی)

 

با داد و بیداد جیمین رو بیدار کردم...تازگیا خوابش به شدت سنگین شده بود...صبحونه رو واقعا نمیدونستم چیکار کنم...بدنم به شدت به خون نیاز داشت...از حال پریشون جیمینم میتونستم نیازش به خون رو احساس کنم...اما...بدم میومد حتی به خون خوردن فکر کنم...با حالت چندشی لیوان پر از خون رو نزدیک لبم کردم...از بوش سریع بینیمو گرفتم..جیمین با اخم گفت:اه هیونگ...میشه اینقدر به چیزای مسخره فکر نکنی...داری سرمو به درد میاری...حداقل تا وقتی که من بتونم ذهن خوانیمو کنترل کنم...بخور اون کوفتی رو دیگه...میخوای بمیری؟

با اخم گفتم:یـــا انگار خودتم باید از این کوفتی بخوری...زود باش ..اه اه خدا بگم چیکارت نکنه مینرا ببین چه بلایی سرم آوردی؟

ایششش...و لیوانو یه نفس دادم بالا...اولش از مزش بدنم مور مور شد اما بعدش خوب شد...سرمو تکون دادم و گفتم:حالا مزش به نظرم قابل تحمل تر شده...

جیمین بی هیچ حرفی سریع خون رو خورد و گفت:اینقدر ادا اطوار اومدی به خاطر همین یه ذره خون بود؟واقعا که...

گلومو صاف کردمو گفتم:خیله خوب دیگه بیا بریم دورمون شد...

با پوزخند سر تکون داد...ایششش مثلا الآن میخوای مسخرم کنی؟

خونه و مدرسه یکم با هم فاصله داشت پس باید با ماشین میرفتیم...رفتم تا یه تاکسی بگیرم که جیمین دستمو گرفت...برگشتم سمتشو گفتم:چیه جیمین؟

با ترس گفت:میشه با اتوبوس بریم؟

با لبخند سرمو تکون دادم و گفت:باشه...هرچی تو بخوای...اونم با لبخند دستمو فشرد..هنوزم از ماشینا میترسید..بعد از دوسال هنوز همه چی براش ترسناک بود...

سوار اتوبوس شدیم تا به مدرسه بریم...تقریبا رسیده بودیم..سر جیمین رو شونم بود و داشتیم با هندزفنری آهنگ گوش میدادیم...

بازم آهنگ--->دانلود(این آهنگ از لیدیز کده:(I'll Smile Even if it Hurts)خیلی قشنگـــه من به شخصا میمیرم واسه این آهن

                                                                ((  هنوز نمیتونم باور کنم

                                                                مثل اینه که هنوز میتونم ببینمت

                                                                به خودم میگم این یه دروغه

                                                                  این حقیقت که ترکم کردی

                                                                 چهره ی خندونت تو عکس خاطراتم

                                                                 روزای گذشته که به نظر میرسید تا ابد دووم میاره

                                                                  ولی تو یه روز یهو

                                                                  از پیشم رفتـــــــــــی

                                                                 ولی من گریه نخواهم کرد پس احساس بدی نداشته باش

                                                                از الآن سعی میکنم بدون تو ادامه بدم

                                                               مهم نیست چقدر درد داشته باشه

                                                               حتی اگه اشکام مدام جاری بشه

                                                               میخوام لبخند بزنم

                                                              میخوام به تو فکر کنم و لبخند بزنم

                                                           به خودم میگم که فراموشت کردم...که الآن خوبم

                                                             اما فایده نداره که هر چقدر وانمود کنم

                                                             دائم به تو فکر میکنم و اشکام سراریز میشه

                                                             وقتی قلبم به درد میومد و فشرده میشد

                                                             آدمای خوب زیادی آرومم میکردن و بهم دلداری میدادن(پـــگ)

                                                            امیدوارم هرجا که هستی توهم اونو داشته باشی

                                                              دعا میکنم که شـــاد باشی))))

با نگام خیابونا رو میگشتم...دلم واسه اونموقع ها تنگ شده بود که به امید دیدنش پیاده به مدرسه میرفتم...شیطونیاش توراه مدرسه...زیرپایی گرفتناش...خنده های بلندش و چشمای معصوم در عین حال شیطونش...وقتی درو بالگد باز میکرد تا به همه بفهمونه شیطون کلاس داره میاد...اما این آخریا غمگین شده بود...سرد شده بود و بداخلاق...از چشماش میترسیدم...هه...هنوزم نمیتونم بهش فکر نکنم...تو همین فکرا بودم که صدای جیمینو شنیدم که گفت:با این توصیفات تو از مینرا منم کم کم دارم عاشقش میشم...

با خنده گفت:یا تو از بین این همه آدم چرا همش باید ذهن منو بخونی؟خوبه منم ذهن تو رو بخونم؟

سرشو از رو شونم برداشت و گفت:خودت میدونی که من به هیچی فکر نمیکنم...پس تهدیدی بیخودی نکن...

با خنده گفتم:آره...تو کلا خالی از هر چیزی هستی...هوووف...

رسیدیم...اول جیمین پیاده شد بعد من...وارد مدرسه شدیم...باید اول مرفتیم پیش مدیر تا کارای ثبت ناممونو تموم کنه...آخه یکم دور واسه ی ثبت نام رفتیم...جیمین با غر غر گفت:اوووف چقدر دیگه طول میکشه...خسته شدم...

آروم زیر لب گفت:هیس...مگه الآن چند دقیقست که اومدیم...اینقدر غر غر نکن ببینم باید کدوم کلاس بریم!!

مدیر کیم سرشو آورد بالا و گفت:خوب مارک تو زنگ اول ریاضیات داری...پس برو طبقه ی دوم کلاس 101 و تو جیمین...تو کلاست همین طبقست ...تاریخ با معلم جانگ...میتونی با ایشون بری و به سمت یکی از معلما اشاره کرد...جیمین آروم سرشو خم کرد و گفت:بله آقای کیم...

نگاهی به جیمین کردم و لبخند زدم و رو به مدیر گفتم:با اجازه(خخخ والا چی بگه دیگه). بعد از تعظیم کوتاهی به سمت در رفتم...رفتم طبقه ی دوم...شماره ی کلاسارو یکی یکی میخوندم ته سالن کلاس 101(کلاس خودم بود یه موقع:دی)...آروم رفتم تو...همه ی بچه ها برگشتن طرفم...با چشام دنبال یه صندلی خالی میگشتم که با چندتا صورت آشنا روبرو شدم...با دهن باز خیره شدم به کسایی که ته کلاس بودن...اینا..اینا که جکسون و سول و سه جون بودن...سریع رومو برگردوندمو رفتم روی یکی از صندلیای ردیف وسط نشستم...یه چندتا دختر با ناز از جلوم رد شدن...ناخوداگاه پوزخندی روی لبام نقش بست...یاد دخترای کلاس خودمون افتادم...آهی کشیدم...تو همین فکرا بودم که صدای کوبیده شدن در با دیوارو شنیدم...چشام از تعجب گرد شد و چرخیدم سمت در...همه عادی داشتن نگاه دختری میکردن که با لبخند شیطانیش نگاه بقیه میکرد...چطور ممکن بود..این...اینکه مینرائه...نوشته شده در تاریخ چهارشنبه 18 شهریور 1394 توسط Meнι Tυan | نظرات()
Isabella
دوشنبه 31 تیر 1398 05:55 ق.ظ
Rush timing frame Chicago suggestion alert!

People should never give an additional companion in the unchanged gender into a Burn rubber Meeting
Chicago celebration. It is getting on your nerves seeing that is for women in the direction of collect for the restrooms together, give their
train associated with supporters in a hindrance,
as a consequence undoubtedly, the putting out in support
of staffs near perceive a couple lady grouped up in the
trap with a haste see happening. And ofcourse to place everyone with
a flatten enjoying prevent. This can be your current first-time by lone,
contain the encounter yourself, as well as label the sweetheart anon to share with you
the idea. In the event you and your girlfriend am present being placed there chattering rubbish regarding
the males, absolutely no ask yourself you are distinct.
A person snapping somebody a accidental.
when will cialis go generic in us
دوشنبه 3 تیر 1398 02:45 ق.ظ

Many thanks, A good amount of postings.

prezzo cialis a buon mercato buy generic cialis cialis venta a domicilio achat cialis en itali prezzo cialis a buon mercato cheap cialis cialis from canada generic cialis tadalafil cialis para que sirve prezzo cialis a buon mercato
cialis generic for sale
یکشنبه 2 تیر 1398 10:52 ق.ظ

Thank you. I enjoy it.
order cialis from india buy cialis online legal cialis pills boards the best site cialis tablets cialis kaufen bankberweisung cialis arginine interactio enter site very cheap cialis cialis with 2 days delivery cialis for sale wow cialis tadalafil 100mg
Generic cialis
شنبه 1 تیر 1398 08:13 ب.ظ

Appreciate it, Lots of stuff!

generic cialis 20mg uk viagra vs cialis cialis dosage buy cheap cialis in uk cialis dosage amounts prescription doctor cialis cialis venta a domicilio order cialis from india cialis 05 we like it cialis price
http://deslantmont.strikingly.com/
شنبه 1 تیر 1398 03:18 ق.ظ

You actually expressed it fantastically.
cialis italia gratis online prescriptions cialis cialis 5mg billiger generic cialis at the pharmacy cialis rezeptfrei sterreich cialis therapie cialis sale online cialis coupon link for you cialis price compare prices cialis uk
http://lidabu.strikingly.com/
جمعه 31 خرداد 1398 11:10 ق.ظ

You stated that fantastically!
cialis arginine interactio brand cialis nl legalidad de comprar cialis cialis generika in deutschland kaufen generic cialis review uk costo in farmacia cialis compare prices cialis uk 40 mg cialis what if i take we like it cialis price legalidad de comprar cialis
Cialis prices
پنجشنبه 30 خرداد 1398 06:39 ب.ظ

Kudos, Wonderful stuff.
how to buy cialis online usa cialis side effects canadian discount cialis cialis uk next day generic cialis pill online cialis sans ordonnance discount cialis only best offers cialis use we choice cialis pfizer india cialis with 2 days delivery
http://easanfal.strikingly.com/
پنجشنبه 30 خرداد 1398 12:19 ق.ظ

You actually expressed this terrifically!
cialis tablets cialis daily cialis great britain look here cialis order on line 200 cialis coupon i recommend cialis generico cialis 20mg preis cf i recommend cialis generico cialis tablets australia enter site 20 mg cialis cost
cialis 20mg preis cf
چهارشنبه 29 خرداد 1398 07:35 ق.ظ

Thanks! A lot of write ups!

cost of cialis per pill prezzo cialis a buon mercato cialis purchasing miglior cialis generico cialis 20 mg effectiveness cialis 50 mg soft tab i recommend cialis generico buying cialis in colombia wow look it cialis mexico canadian cialis
how to buy cialis without a prescription
سه شنبه 28 خرداد 1398 09:10 ق.ظ

You actually expressed this adequately!
cost of cialis cvs venta de cialis canada viagra or cialis cialis great britain generic cialis at walmart cialis para que sirve wow look it cialis mexico price cialis best how do cialis pills work when can i take another cialis
http://unmyudil.strikingly.com/
دوشنبه 27 خرداد 1398 03:02 ق.ظ

You actually mentioned that effectively.
best generic drugs cialis cialis generico lilly only best offers 100mg cialis cialis generico online cialis dosage recommendations look here cialis cheap canada prescription doctor cialis generic cialis 20mg uk cialis authentique suisse cialis dosage
http://ravepuss.strikingly.com/
یکشنبه 26 خرداد 1398 01:28 ب.ظ

Superb facts, With thanks!
prix cialis once a da il cialis quanto costa cialis cost viagra or cialis cialis purchasing american pharmacy cialis discount cialis what is cialis enter site natural cialis cuanto cuesta cialis yaho
http://garveicol.strikingly.com/
شنبه 25 خرداد 1398 11:20 ب.ظ

This is nicely expressed. !
we recommend cheapest cialis cialis generico cialis 30 day sample cialis authentique suisse achat cialis en europe cialis 20 mg best price low cost cialis 20mg buy cialis uk no prescription warnings for cialis tesco price cialis
Generic cialis
پنجشنبه 23 خرداد 1398 02:40 ب.ظ

Kudos! Loads of content!

free cialis cialis generic availability cialis 5mg billiger cialis 10 doctissimo cialis online cialis herbs cialis 30 day sample cialis daily dose generic best generic drugs cialis prezzo cialis a buon mercato
http://ornilpa.strikingly.com/
پنجشنبه 23 خرداد 1398 01:08 ق.ظ

You explained it very well.
buying cialis overnight canadian drugs generic cialis cialis tablets for sale can i take cialis and ecstasy canadian cialis prix de cialis buy cialis online legal generic cialis pill online cialis name brand cheap only now cialis for sale in us
http://cialisvie.com/
سه شنبه 21 خرداد 1398 04:55 ق.ظ

Kudos, I enjoy this!
cost of cialis cvs try it no rx cialis tadalafil 20mg tarif cialis france cialis arginine interactio cuanto cuesta cialis yaho cialis efficacit cialis for sale in europa cialis free trial legalidad de comprar cialis
http://cialisvie.com/
یکشنبه 19 خرداد 1398 11:36 ب.ظ

Regards. I like this!
cialis pills boards buy name brand cialis on line tesco price cialis cialis online where cheapest cialis generic for cialis cialis 100 mg 30 tablet cialis coupons cialis for sale south africa purchase once a day cialis
http://cialisvie.com/
شنبه 18 خرداد 1398 05:46 ب.ظ

Whoa many of wonderful info!
cialis rezeptfrei cialis prezzo di mercato rezeptfrei cialis apotheke fast cialis online safe site to buy cialis online cialis generika cialis mit grapefruitsaft cialis savings card we like it cialis soft gel we choice cialis pfizer india
buy cialis
جمعه 16 آذر 1397 03:08 ب.ظ

You actually stated it well!
india cialis 100mg cost online prescriptions cialis cialis generic tadalafil buy prezzo cialis a buon mercato interactions for cialis cialis super kamagra cialis 5 effetti collaterali 5 mg cialis pharmacie en ligne what is cialis generic low dose cialis
buy cialis with no prescription
پنجشنبه 15 آذر 1397 08:03 ب.ظ

Wow a good deal of terrific data!
cialis per paypa cialis with 2 days delivery cialis super acti tadalafil 20 mg cialis generic availability cialis official site buy cialis sample pack generic cialis 20mg uk click here take cialis buy original cialis
buy tadalafil no prescription
پنجشنبه 15 آذر 1397 12:30 ق.ظ

You said it adequately..
cialis side effects cialis 05 cialis farmacias guadalajara generic cialis at the pharmacy viagra vs cialis cialis with 2 days delivery comprar cialis 10 espa241a low dose cialis blood pressure buy online cialis 5mg cialis 20 mg cut in half
Cialis generic
چهارشنبه 14 آذر 1397 08:31 ق.ظ

Beneficial knowledge. Thanks a lot!
click here cialis daily uk how does cialis work cialis purchasing bulk cialis 5 mg cialis pharmacie en ligne cialis therapie opinioni cialis generico best generic drugs cialis only now cialis 20 mg does cialis cause gout
Cialis generic
سه شنبه 13 آذر 1397 08:59 ب.ظ

You revealed it terrifically!
compare prices cialis uk buy cialis uk no prescription cialis prezzo al pubblico cialis taglich bulk cialis cialis generic tadalafil buy cialis venta a domicilio cialis generico cialis professional from usa sublingual cialis online
buy cialis medication
سه شنبه 13 آذر 1397 10:07 ق.ظ

Amazing a good deal of great tips!
cialis generico lilly brand cialis nl cialis in sconto how to buy cialis online usa low cost cialis 20mg cialis generico lilly tadalafil 20 mg cialis generique 5 mg compare prices cialis uk cialis pills in singapore
Generic cialis
دوشنبه 12 آذر 1397 10:21 ب.ظ

Regards. An abundance of stuff!

cialis for sale can i take cialis and ecstasy brand cialis nl generic cialis soft gels generic cialis cipla cialis online tesco price cialis cialis efficacit try it no rx cialis calis
buy cialis medication
دوشنبه 12 آذر 1397 09:37 ق.ظ

Amazing plenty of terrific knowledge.
cialis 05 cialis ahumada how much does a cialis cost buy name brand cialis on line click here take cialis enter site 20 mg cialis cost cialis et insomni cialis online holland cialis 20mg cialis cost
Generic cialis
یکشنبه 11 آذر 1397 09:48 ب.ظ

Very good info. Thanks.
warnings for cialis cialis daily cialis tadalafil ou trouver cialis sur le net cialis farmacias guadalajara canadian drugs generic cialis cialis generico postepay cialis pills cialis et insomni bulk cialis
Buy generic cialis
شنبه 10 آذر 1397 09:59 ب.ظ

Amazing knowledge. Many thanks.
cialis reviews order cialis from india click here cialis daily uk dosagem ideal cialis if a woman takes a mans cialis cialis wir preise cialis official site 5 mg cialis coupon printable generic cialis in vietnam recommended site cialis kanada
Online cialis
شنبه 10 آذر 1397 08:45 ق.ظ

You suggested that really well!
cialis 50 mg soft tab when will generic cialis be available compare prices cialis uk we like it cialis soft gel cialis billig estudios de cialis genricos enter site very cheap cialis cialis 5mg billiger cialis mit grapefruitsaft click here to buy cialis
Cialis online
جمعه 9 آذر 1397 09:28 ب.ظ

Amazing a lot of terrific data!
cialis 5 mg scheda tecnica cialis para que sirve click now cialis from canada cialis generic cialis 20 mg cost cialis usa cost cialis generic tadalafil buy cialis flussig cialis bula click now buy cialis brand
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر
نمایش نظرات 1 تا 30
درباره وبلاگ
مطالب اخیر
آرشیو مطالب
نویسندگان
پیوند ها
صفحات جانبی
آمار سایت
بازدیدهای امروز : نفر
بازدیدهای دیروز : نفر
كل بازدیدها : نفر
بازدید این ماه : نفر
بازدید ماه قبل : نفر
تعداد نویسندگان : عدد
كل مطالب : عدد
آخرین بازدید :
آخرین بروز رسانی :