تبلیغات
^^داستـــان های گآت سونـــی^^ - Our Past-Ep5
^^داستـــان های گآت سونـــی^^
برای یـه لحظـه تو رویـآهات زندگـی کن^^و لبخند بِــزن:))
         آپلود عکس     
                    
                       سلآآآآآآآم بازم من...اینم یه پارت دیگه
                     امیدوارم خوشتون بیااااد...موآچ موآچ

با صدای زنگ چشامو باز کردم نور زیاد چشمامو میزد و باعث سردرد شدیدی میشد...با داد چشامو بستم کردم و همه چی تو تاریکی مطلق فرو رفت...دستایی روی پیشونیم فرود اومدن...و صدای مهربونی که گفت:بالاخره بیدار شدی پسر کوچولو؟

با ترس گفتم:تو کی هستی؟

داشتم فکر میکردم این صدای غریبه ماله کیه که یه زن خوش اندام و خوشگل جلوم ظاهر شد...لبخند فرشته ایش باعث آرامشم میشد...یهو یه چیزایی مثل فیلم از جلوی چشمام گذشت...یه دختر خوشگل...چشمای قرمز...نیشاش..و صدای گریه هاش..با صدای لرزونی گفتم:اینجا چه خبره؟

صداش اومد:مارک...میدونم خیلی ترسیده و مضطربی اما..نترس من اینجام...مواظبتم...

با همون صدا گفتم:اینجا چه خبره من چرا اینجام؟

با صدای آرومش گگفت:بخاطر مینرا!تو دوباره به زندگی برگشتی!

تعجبم بیشتر شد...زیر لب زمزمه ردم:مینرا؟...دوباره زنده شدم؟...اینا یعنی چی؟

دو انگشتشو رو گردنم گذاشت...احساس سوزش میکرد...دوباره چیزای مبهمی جلوی چشمام نقش بست...دندوناشو گذاشت و گردنم...احساس ترس تمام وجودمو گرفت...آروم گفت نترسم...اما دردش زیاد بود...صدای قلبش...بازوهای ظریفش که به خاطر ترس و درد میفشردم..اینا مطعلق به همون دختر بود..مینرا...انگار نتونست خودشو کنترل کنه و ....

با صدای لرزونی گفتم:مینرا...کجاست؟

لبخند آرامش بخشش تبدیل به یه لبخند تلخ شد و سرش رو انداخت پایین...ترس تمام وجودمو گرفت...با ترس گفتم:چرا حرف نمیزنی؟چه بلایی سرش اومده؟

دستشو دراز کرد و گذاشت رو قفه ی سینم..با لبخند تلخش گفت:این قلب...ماله مینراست...اینکه نفس میکشی..همش بخاطر میناست..اون خودشو مقصر میدونست...بخاطر همین فرصتشو به تو داد تا تو دوباره زنگی کنی...

از حرفاش شکه شدم...چشمام خیس شده بود..اما اشکام پایین نمیومدن..چرا؟تو فکر بودم که دوباره صداش اومد:چون تو یه خون آشامی..

با تعجب و شکه نگاهش کردم...چی گفت؟من یه...خون آشام شدم؟

-:مارک...الآن تو داری یه زندگیه جدیدو تجربه میکنی...در یه قالب دیگه...ولی این به این معنی نیست همه چیز تغییر کرده..تو بازم به مدرسه میری...اما مثل یه خون آشام...چون نیازی به مدرسه نداری تو همه ی کتاباتو از حفظی...دوباره در کنار برادرت قرار میگیری...جیمین...اما اونم خون آشامه..

بی اختیار با داد گفتم:چـــــــــــــی؟

با لبخند ادامه داد:هـــی پسر چته...یادت رفته زندگیِ تو و اون به هم مرتبطه؟هر چی تو باشی اونم هست...

با شرمندگی سرمو پایین انداختم...ادامه داد:فقط یه فرق هست.. اونم محل زندگیته...از این به بعد قراره توی لندن زندگی کنین!تو و داداشت...

با تعجب گفتم:چرا لندن...نمیشه تو سئول بمونیم؟

با لبخند گفت:بعدا متوجه میشی...این یه نوع هدیست!!

با تعجب گفتم(همسرم از اول تا آخر داستان تو تعجب به سر میبره):هدیه؟

دوباره گفت:میفهمی...امیدوارم از زندگی بعدیت بهتر استفاده کنی...خوب حالا چشماتو ببند...

سرمو تکون دادم و چشمامو بستم...حاله ی سفید رنگ ...احساس سنگینی کردم و همه چی توی تاریکیه مطلق فرو رفت....

سه روز بعد...

با صدای ضعیفی چشممو باز کردم...صدا خیلی ضعیف بود...یهو چشمام گرد شد و به طرف تخت اونطرف اتاق برگشتم...جیمین بود...داشت با چشمای مظلومش نگام میکرد...سریع از جام بلند شدم و با دو رفتم طرفش...جلوی تختش نشستم و گفتم:جیمینآ تو حرف زدی؟

لباشو باز کرد و گفت:هیونگ...من تشنمه...

انقدر ذوق کرده بودم که نمیدونستم الآن چیکار باید بکنم...با خنده گفتم:وایسا...وایسا الآن برات میارم...

با سرعت به طرف آشپزخونه رفتم و یه مقدار آب براش ریختم که یادم افتاد که اصلا مگه خون آشاما مواد غذایی میخورن که حرف مینرا تو سرم اکو شد[ ما میتونیم بخوریم ولی من الآن اینجا نیستم که چیزی بخورم اومدم باهات حرف بزنم..]لبخند تلخی روی لب نقش بست...یاد جیمین افتادم..به طرف اتاق دویدم..لیوان آب رو نزدیک لبای خشکش کردم...آب رو خورد...آروم گفتم:گرسنه ای؟

سرشو آروم به معنی نه تکون داد...با اخم مصنوعی گفتم:خوب بگو نه..چرا کلتو اینقدر تکون میدی؟

هیچ تغییری توی صورتش رخ نداد...هوووفی کشیدم و گفتم:حرف زدنت مثل کریسمس سالی یه باره...

دوباره صدای ضعیفش اومد که گفت:هیونگ...چرا اینقدر احساس سرما میکنم؟

لبخند تلخم باز رو لبام خودنمایی میکرد گفتم:ما به خاطر یه دخترِ بد...بقیه ی حرفمو نتونستم بگم...بهتره همینطور مرده بمونه...موهاشو نوازش کردمو و گفتم:چون ما همیشه سرد بودیم...خون آشاما همیشه سردن...

دیگه چیزی نپرسید...خیلی عجیب بود که اینم یادش نمیومد...حتی انسان بودن خودشم از یاد برده بود...خیره ی صورت بی احساسش شدم...چرا هر چی بلاست باید سر ما بیاد...جیمین کم ضربه نخورده...منم همینطور...بعد از اون اتفاقات...چقدر الآن به گریه نیاز داشتم...فردا اولین روز مدرسمون بود...اولین روز مدرسه تو لندن...چقدر اینجا احساس تنهایی میکردم...اونروزا به امید دیدن یه دختر لجباز و گستاخ به مدرسه میرفتم اما حالا...سرمو به لبه ی تخت جیمین تکیه دادم...

با صدای آروم گفتم:جیمین فردا روز اول مدرسمونه...به نظرت خوش میگذره؟

آهی کشید...با خنده گفتم:باز لال شدی؟

خندید...با تعجب برگشتم سمت و گفتم:تو الآن خندیدی؟واقعا؟

برگشت سمتمو و گفت:خون آشام بودن چه حسی داره به نظرت؟مینرا دیگه نیست...تو هم الآن به فکرشی مگه نه؟ذهنت خیلی آشفتست نمیتونم تمرکز کنم!!

با تعجب گفتم:تو داری ذهن منو میخونی؟

سرشو تکون داد و گفت:بیشتر آدمو گیج میکنه...تو چطور میتونی همزمان به ده تا چیز مختلف فکر کنی...جالبیش اینه که از اون ده تا نه تاش مربوط به اون دختره مینراست...تو که اینقدر دوسش داشتی چرا زودتر بهش نگفتی؟

با لبخند تلخی گفتم:ای کاش هیچوقت نمیخواستم که بهش اعتراف کنم...الآن هردومون داشتیم زندگیمونو میکردیم...دیگه لازم نبود این همه عذاب وجدانو تحمل کنم...چون خودم خواستم...چون من خودخواهی کردم...

دستشو گذاشت رو شونم وگفت:هیونگ...تو که میدونستی عاشق شدن برای ما چه عاقبتی داره...ممکن بود بشی مثل من...یه زنده ی مرده...اما مینرا اونقد دوست داشت که حاظر شد زندگیشو بهت هدیه بده...پس نباید الآن خوشحال باشی؟

سرمو رو زانوهام گذاشتم و گفتم:جیمین...میدونی الآن به چی نیاز دارم؟به آغوشش...که بتونم اشک بریزم...گریه کنم...من خیلی خستم..

انگشتاشو بین موهام فرو کرد و گفت:داداش...من خوشحالم که نمیتونیم اشک بریزیم...چون به اندازه ی همه ی این سالها اشک ریختیم...من دیگه نمیخوام اذیت شدنت...گریه کردنت و دلسوزیات به خاطر خودم رو ببینم..اینکه چقدر به خاطر مراقبت از من سختی کشیدی!!ببخشید هیونگ...

سرمو بلند کردمو خیره شدم تو چشماش...داشت با لبخند نگام میکرد...ناخوداگاه لبخندی زدم...بعد از اون سالها بالاخره تونستم صدای قشنگشو بشنوم...همچنین لبخند مهربونشو...دلم برای همش تنگ شده بود...صدامو صاف کردمو با خنده گفتم:خوب بسه دیگه حالم از این احساسی بازیا بهم خورد...بخواب صبح مدرسه داریم...

خندش گرفت...اما بعد چند لحظه لبخندش محو شد و با غم گفت:ولی هیونگ...میشه من نیام...میدونی که ..من..

نذاشت حرفش تموم شه با قاطعیت گفتم:نه جیمین توهم همراه من میای به اندازه ی کافی از درس و مدرسه عقب افتادی...تو نمیتونی خودتو تا آخر عمرت پنهان کنی!!توی این دوسال هر چی پنهان شدی بسه..

با بغض گفت:اما وقتی میام بیررون با دیدن ماشینا و خیابونا...یاده...یاده...اون اتفاق میوفتم...

سرشو تو آغوشم گرفتمو گفتم:داداش کوچولو...اینجوری که نمیشه...تو نمیتونی خودتو تا آخر عمر تو خونه زندانی کنی که خیابونا تو رو یاد گذشته میندازن...باید گذشته و هر چی که اذیتت میکنه رو دور کنی تا بتونی زندگی کنی...حالام بخواب صبح زود باید پاشیم...دیگه هم مخالفتی قبول نمیکنم..

سرشو آروم تکون داد و گفت:باشه داداش...پس شب بخیر...

با لبخند جوابشو دادم و رفتم روی تخت خودم دراز کشیدم...باید بتونم بخوابم...باید برای چندساعتم که شده بهش فکر نکنم...شب بخیر مینی!(وااای من عاشق این شدم که خودمو مینی صدا بزنم:دی)

 

با داد و بیداد جیمین رو بیدار کردم...تازگیا خوابش به شدت سنگین شده بود...صبحونه رو واقعا نمیدونستم چیکار کنم...بدنم به شدت به خون نیاز داشت...از حال پریشون جیمینم میتونستم نیازش به خون رو احساس کنم...اما...بدم میومد حتی به خون خوردن فکر کنم...با حالت چندشی لیوان پر از خون رو نزدیک لبم کردم...از بوش سریع بینیمو گرفتم..جیمین با اخم گفت:اه هیونگ...میشه اینقدر به چیزای مسخره فکر نکنی...داری سرمو به درد میاری...حداقل تا وقتی که من بتونم ذهن خوانیمو کنترل کنم...بخور اون کوفتی رو دیگه...میخوای بمیری؟

با اخم گفتم:یـــا انگار خودتم باید از این کوفتی بخوری...زود باش ..اه اه خدا بگم چیکارت نکنه مینرا ببین چه بلایی سرم آوردی؟

ایششش...و لیوانو یه نفس دادم بالا...اولش از مزش بدنم مور مور شد اما بعدش خوب شد...سرمو تکون دادم و گفتم:حالا مزش به نظرم قابل تحمل تر شده...

جیمین بی هیچ حرفی سریع خون رو خورد و گفت:اینقدر ادا اطوار اومدی به خاطر همین یه ذره خون بود؟واقعا که...

گلومو صاف کردمو گفتم:خیله خوب دیگه بیا بریم دورمون شد...

با پوزخند سر تکون داد...ایششش مثلا الآن میخوای مسخرم کنی؟

خونه و مدرسه یکم با هم فاصله داشت پس باید با ماشین میرفتیم...رفتم تا یه تاکسی بگیرم که جیمین دستمو گرفت...برگشتم سمتشو گفتم:چیه جیمین؟

با ترس گفت:میشه با اتوبوس بریم؟

با لبخند سرمو تکون دادم و گفت:باشه...هرچی تو بخوای...اونم با لبخند دستمو فشرد..هنوزم از ماشینا میترسید..بعد از دوسال هنوز همه چی براش ترسناک بود...

سوار اتوبوس شدیم تا به مدرسه بریم...تقریبا رسیده بودیم..سر جیمین رو شونم بود و داشتیم با هندزفنری آهنگ گوش میدادیم...

بازم آهنگ--->دانلود(این آهنگ از لیدیز کده:(I'll Smile Even if it Hurts)خیلی قشنگـــه من به شخصا میمیرم واسه این آهن

                                                                ((  هنوز نمیتونم باور کنم

                                                                مثل اینه که هنوز میتونم ببینمت

                                                                به خودم میگم این یه دروغه

                                                                  این حقیقت که ترکم کردی

                                                                 چهره ی خندونت تو عکس خاطراتم

                                                                 روزای گذشته که به نظر میرسید تا ابد دووم میاره

                                                                  ولی تو یه روز یهو

                                                                  از پیشم رفتـــــــــــی

                                                                 ولی من گریه نخواهم کرد پس احساس بدی نداشته باش

                                                                از الآن سعی میکنم بدون تو ادامه بدم

                                                               مهم نیست چقدر درد داشته باشه

                                                               حتی اگه اشکام مدام جاری بشه

                                                               میخوام لبخند بزنم

                                                              میخوام به تو فکر کنم و لبخند بزنم

                                                           به خودم میگم که فراموشت کردم...که الآن خوبم

                                                             اما فایده نداره که هر چقدر وانمود کنم

                                                             دائم به تو فکر میکنم و اشکام سراریز میشه

                                                             وقتی قلبم به درد میومد و فشرده میشد

                                                             آدمای خوب زیادی آرومم میکردن و بهم دلداری میدادن(پـــگ)

                                                            امیدوارم هرجا که هستی توهم اونو داشته باشی

                                                              دعا میکنم که شـــاد باشی))))

با نگام خیابونا رو میگشتم...دلم واسه اونموقع ها تنگ شده بود که به امید دیدنش پیاده به مدرسه میرفتم...شیطونیاش توراه مدرسه...زیرپایی گرفتناش...خنده های بلندش و چشمای معصوم در عین حال شیطونش...وقتی درو بالگد باز میکرد تا به همه بفهمونه شیطون کلاس داره میاد...اما این آخریا غمگین شده بود...سرد شده بود و بداخلاق...از چشماش میترسیدم...هه...هنوزم نمیتونم بهش فکر نکنم...تو همین فکرا بودم که صدای جیمینو شنیدم که گفت:با این توصیفات تو از مینرا منم کم کم دارم عاشقش میشم...

با خنده گفت:یا تو از بین این همه آدم چرا همش باید ذهن منو بخونی؟خوبه منم ذهن تو رو بخونم؟

سرشو از رو شونم برداشت و گفت:خودت میدونی که من به هیچی فکر نمیکنم...پس تهدیدی بیخودی نکن...

با خنده گفتم:آره...تو کلا خالی از هر چیزی هستی...هوووف...

رسیدیم...اول جیمین پیاده شد بعد من...وارد مدرسه شدیم...باید اول مرفتیم پیش مدیر تا کارای ثبت ناممونو تموم کنه...آخه یکم دور واسه ی ثبت نام رفتیم...جیمین با غر غر گفت:اوووف چقدر دیگه طول میکشه...خسته شدم...

آروم زیر لب گفت:هیس...مگه الآن چند دقیقست که اومدیم...اینقدر غر غر نکن ببینم باید کدوم کلاس بریم!!

مدیر کیم سرشو آورد بالا و گفت:خوب مارک تو زنگ اول ریاضیات داری...پس برو طبقه ی دوم کلاس 101 و تو جیمین...تو کلاست همین طبقست ...تاریخ با معلم جانگ...میتونی با ایشون بری و به سمت یکی از معلما اشاره کرد...جیمین آروم سرشو خم کرد و گفت:بله آقای کیم...

نگاهی به جیمین کردم و لبخند زدم و رو به مدیر گفتم:با اجازه(خخخ والا چی بگه دیگه). بعد از تعظیم کوتاهی به سمت در رفتم...رفتم طبقه ی دوم...شماره ی کلاسارو یکی یکی میخوندم ته سالن کلاس 101(کلاس خودم بود یه موقع:دی)...آروم رفتم تو...همه ی بچه ها برگشتن طرفم...با چشام دنبال یه صندلی خالی میگشتم که با چندتا صورت آشنا روبرو شدم...با دهن باز خیره شدم به کسایی که ته کلاس بودن...اینا..اینا که جکسون و سول و سه جون بودن...سریع رومو برگردوندمو رفتم روی یکی از صندلیای ردیف وسط نشستم...یه چندتا دختر با ناز از جلوم رد شدن...ناخوداگاه پوزخندی روی لبام نقش بست...یاد دخترای کلاس خودمون افتادم...آهی کشیدم...تو همین فکرا بودم که صدای کوبیده شدن در با دیوارو شنیدم...چشام از تعجب گرد شد و چرخیدم سمت در...همه عادی داشتن نگاه دختری میکردن که با لبخند شیطانیش نگاه بقیه میکرد...چطور ممکن بود..این...اینکه مینرائه...نوشته شده در تاریخ سه شنبه 17 شهریور 1394 توسط Meнι Tυan | نظرات()
buy cialis online us pharmacy
دوشنبه 9 مهر 1397 03:36 ب.ظ

Very good advice. Regards.
generic cialis cialis 05 price cialis best comprar cialis 10 espa241a generic cialis review uk cialis 20mg preis cf buy cialis online legal cialis for sale in europa buy online cialis 5mg cialis kaufen
trusted pharmacy canada
یکشنبه 1 مهر 1397 01:27 ب.ظ

Thank you. I value this.
reputable canadian prescriptions online top rated canadian pharmacies online canadian pharmacy world canada online pharmacies medication pharmacy buy viagra usa drugs for sale on internet northwest pharmacies online drugs for sale online canadian pharmacy no prescription
viagraky.com
چهارشنبه 28 شهریور 1397 09:46 ق.ظ

Amazing facts. Many thanks.
cialis kaufen viagra cialis levitra buy brand cialis cheap cialis uk cialis 5 mg scheda tecnica costo in farmacia cialis we like it cialis price cialis efficacit american pharmacy cialis cialis for sale
kawanboni.com
دوشنبه 12 شهریور 1397 03:02 ب.ظ

Many thanks! Numerous postings!

enter site 20 mg cialis cost generic cialis with dapoxetine online prescriptions cialis cialis generic prices on cialis 10 mg we recommend cialis info cialis 10 doctissimo cialis et insomni prix de cialis tarif cialis france
http://cialisbuys.com/
یکشنبه 11 شهریور 1397 10:12 ب.ظ

Really many of wonderful information.
cialis 20 mg cost buy online cialis 5mg import cialis cialis patent expiration cialis et insomni prix de cialis buying cialis on internet cialis generika prescription doctor cialis tadalafil 20mg
viabiovit.com/comprar-viagra-barcelona.html
سه شنبه 23 مرداد 1397 09:27 ق.ظ

You mentioned that terrifically.
sildenafil buy online uk sildenafil pharmacy best place to buy viagra online get viagra online buying viagra on line viagra buy online is buying viagra online safe buy real viagra online usa can you really buy viagra online buy viagra pharmacy
Generic cialis
دوشنبه 7 خرداد 1397 03:08 ب.ظ

Kudos, A good amount of material!

tarif cialis france brand cialis generic venta de cialis canada opinioni cialis generico buying cialis on internet cialis for sale south africa how do cialis pills work cialis 50 mg soft tab dose size of cialis safe site to buy cialis online
Buy generic cialis
پنجشنبه 20 اردیبهشت 1397 07:34 ب.ظ

Excellent write ups. Cheers!
cialis professional yohimbe cialis 5 mg prix cialis once a da buying cialis in colombia tesco price cialis cialis tablets for sale are there generic cialis cialis generika we use it cialis online store cialis 10mg prix pharmaci
Viagra sans ordonnance
پنجشنبه 6 اردیبهشت 1397 02:55 ق.ظ

Appreciate it! Lots of content.

cheapest viagra online is it legal to buy viagra online from canada buy viagra generic can you buy viagra at walmart online pharmacy usa viagra where can i buy viagra buy viagra online next day delivery buy real viagra online cheap where to buy viagra cheap order viagra online no prescription
Cialis prices
جمعه 3 فروردین 1397 05:44 ق.ظ

Nicely voiced really! !
free cialis click now buy cialis brand cialis 5 mg effetti collateral usa cialis online cialis 30 day sample safe dosage for cialis il cialis quanto costa cialis pills boards miglior cialis generico canada discount drugs cialis
سرعت سایت
یکشنبه 15 بهمن 1396 04:59 ق.ظ
ممنون مطلب خوبی بود
Free Nintendo
چهارشنبه 8 آذر 1396 12:18 ق.ظ
Heya من برای اولین بار اینجا هستم. من این هیئت را پیدا کردم و برای پیدا کردن آن واقعا مفید بودم و به آن کمک کردم
من خیلی زیاد امیدوارم دوباره یک چیز را ارائه دهم و به دیگران کمک کنم به من کمک کرد.
is psychic real
سه شنبه 30 آبان 1396 07:01 ب.ظ
با درود! توصیه های بسیار مفید در این مقاله خاص!
این تغییرات کوچکی است که بزرگترین تغییرات را ایجاد می کند.
تشکر فراوان برای به اشتراک گذاری!
how much do std tests cost
پنجشنبه 18 آبان 1396 12:04 ق.ظ
سلام پس از خواندن این بند شگفت انگیز خوشحالم
برای به اشتراک گذاشتن دانش من در اینجا با دوستان.
how much do std tests cost
شنبه 13 آبان 1396 10:44 ب.ظ
دوست عزیز، من وبلاگ شما را از زمان به زمان خواندن می خواهم و یک مورد مشابه دارم و فقط تعجب می کنم
اگر تعداد زیادی پاسخ اسپم دریافت کنید اگر اینطور که شما آن را کاهش دهید،
هر پلاگین یا هر چیز دیگری که می توانید پیشنهاد دهید؟ خیلی زود دریافتم که من رانندگی می کنم
دیوانه است بنابراین هر گونه حمایت بسیار قدردانی است.
std test
شنبه 13 آبان 1396 05:35 ب.ظ
این پایان دادن به روز من است، اما قبل از پایان من خواندن این قطعه بزرگ نوشتن برای بهبود دانش من.
best supplement medicare plans
جمعه 12 آبان 1396 10:34 ب.ظ
What you published made a ton of sense. However, consider this, what if
you were to create a killer title? I ain't saying your information is not solid., but suppose you
added a title to possibly get folk's attention?
I mean ^^داستـــان های گآت سونـــی^^ - Our
Past-Ep5 is a little boring. You ought to look at Yahoo's
front page and see how they create post headlines to grab people to open the links.
You might add a related video or a picture or two to get people excited about everything've written. In my opinion, it could bring your
posts a little livelier.
ask a psychic question
چهارشنبه 10 آبان 1396 08:07 ب.ظ
هیا من برای اولین بار اینجا هستم من این هیئت را پیدا کردم و آن را پیدا کردم
واقعا مفید بود و به من کمک زیادی کرد. من امیدوارم که یک چیز را به عقب برگردانم
کمک به دیگران مانند شما به من کمک کرد
best psychic medium reading
چهارشنبه 10 آبان 1396 06:38 ب.ظ
به وضوح مانند وب سایت شما، اما شما باید املای چندین پست خود را امتحان کنید.

تعدادی از آنها با مشکلات املایی فراوانی دارند و من
برای پیدا کردن آن بسیار دشوار به اطلاع حقیقت و سپس دوباره من مطمئنا دوباره برمی گردم.
are psychics real
دوشنبه 8 آبان 1396 07:51 ب.ظ
سلام! من فقط می خواستم بپرسم آیا تا به حال با مشکل مواجه شده اید؟
هکرها آخرین وبلاگ من (وردپرس) هک شد و من چند ماهه از دست دادم
از کار سخت به دلیل هیچ تهیه پشتیبان داده. آیا راه حل دارید؟
برای محافظت در برابر هکرها؟
cheap phone psychics
دوشنبه 8 آبان 1396 07:10 ب.ظ
این کار بسیار ساده برای پیدا کردن هر موضوع در خالص در مقایسه با کتاب، به عنوان من در بر داشت این قطعه از نوشتن در این
سایت اینترنتی.
myfreecams token
یکشنبه 30 مهر 1396 02:39 ق.ظ
این وبلاگ... چطور می توانم بگویم؟ مربوط!! در نهایت چیزی پیدا کردم
که به من کمک کرد متشکرم!
real psychic
یکشنبه 16 مهر 1396 01:38 ق.ظ
برای حمایت از من عالی است که یک وب سایت داشته باشم که
به نفع دانش من ارزشمند است. با تشکر admin
How long does Achilles tendonitis last for?
دوشنبه 30 مرداد 1396 12:34 ب.ظ
This is my first time pay a visit at here and i am actually happy to read everthing at one place.
How can we increase our height?
سه شنبه 17 مرداد 1396 12:08 ب.ظ
I am really thankful to the holder of this web site
who has shared this impressive piece of writing at here.
What do you do for a strained Achilles tendon?
شنبه 14 مرداد 1396 02:51 ق.ظ
Quality articles or reviews is the key to be a focus for the
users to pay a visit the site, that's what this website is providing.
malenaoare.jimdo.com
جمعه 13 مرداد 1396 04:44 ب.ظ
Thanks for sharing such a good idea, piece of writing is nice,
thats why i have read it entirely
Lilliana
دوشنبه 9 مرداد 1396 10:45 ب.ظ
Hi there, just became alert to your blog through Google, and found
that it's really informative. I'm going to watch out for brussels.
I'll appreciate if you continue this in future.

Many people will be benefited from your writing. Cheers!
free std testing clinics near me
یکشنبه 4 تیر 1396 08:15 ب.ظ
قلب از خود نوشتن در حالی که صدایی دلنشین در آیا نه کار کاملا با من پس از برخی از
زمان. جایی درون جملات شما در واقع قادر به من مؤمن اما تنها
برای while. من هنوز مشکل خود را با
جهش در مفروضات و شما خواهد را خوب به کمک
پر کسانی که شکاف. در این رویداد شما که می توانید انجام من خواهد قطعا تا پایان تحت تاثیر قرار داد.
Rene
سه شنبه 26 اردیبهشت 1396 02:00 ق.ظ
Simply want to say your article is as surprising.

The clarity in your post is simply excellent and i could assume you are an expert on this subject.

Fine with your permission let me to grab your feed to keep updated with forthcoming post.
Thanks a million and please keep up the gratifying work.
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر
نمایش نظرات 1 تا 30
درباره وبلاگ
مطالب اخیر
آرشیو مطالب
نویسندگان
پیوند ها
صفحات جانبی
آمار سایت
بازدیدهای امروز : نفر
بازدیدهای دیروز : نفر
كل بازدیدها : نفر
بازدید این ماه : نفر
بازدید ماه قبل : نفر
تعداد نویسندگان : عدد
كل مطالب : عدد
آخرین بازدید :
آخرین بروز رسانی :