تبلیغات
^^داستـــان های گآت سونـــی^^ - Our Past-Ep8
^^داستـــان های گآت سونـــی^^
برای یـه لحظـه تو رویـآهات زندگـی کن^^و لبخند بِــزن:))
آپلود عکس

                                                      سلامممم
                      پگ یه ساعت زودتر گذاشتمش خوش باش
  خوب من این قسمتو خودم خیلی دوس دارم امیدوارم شمام دوسش داشته باشین^^
                                                  ادامههههه

.

.

.

جیمین____________

سرمو گرفتم و آروم قدما مو برداشتم...انرژی بیشتر شد...آروم خودمو چسبوندم به دیوار و با کمک دیوار راه رفتم...رفت تو حیاط...یهو یه چیز خیلی سریعی مثل یه نور سیاه از کنار صورتم رد شد و باعث شد محکم بخورم زمین...از طرف دستشویی بود...یه خبرایی هست...با سرعت به سمت دستشویی رفتم..قدمام رو آروم تر کردم...یه دختر تو دستشویی بود..حالا چا اومده دستشوی مردونه؟خواستم صداش بزنم که متوجه لرزش شونه هاش شدم...ترسیده به نظر میرسید چون خودشو چسبوند به دستشور..صبرکن!!اینکه مینراست...رفتم جلوتر...تقریبا پشت سرش ایستادم...دستمو گذاشتم رو شونش..با ترس و سریع برگشت سمتمو جیغ کوتاهی کشید...با تعجب زل زدم بهش...وقتی فهمید منم انگار خیالش راحت شد...با صدای لرزونی گفت:هوف ترسیدم...تو بودی ...آه چقدر بی سر و صدا اومدی تو...

خونسرد گفتم:باید بشکن میزدم و سر و صدا میکردم تا بیام دستشویی؟

با صدای گرفته ای گفت:هان؟آهان...هه هه هه نه..شوخی کردم بیخی...

سئوالمو پرسیدم:تو!تو دستشویی مردونه چیکار میکنی؟

شکه شد و گفت:من؟...خب اشتباه اومدم...الآنم میرم...

سرمو تکون دادم که یهو دوباره اون انرژی با قدرت بیشتری بهم وارد شد و باعث شد خم شم پایین..مینرا سریه اومد سمتمو شونه هامو گرفت...افتادم تو بغلش...نمیتونستم حتی یه ثانیه خودمو نگه دارم...مینرا با تعجب گفت:حالت خوبه؟چرا اینجوری شدی؟

نفساش میخورد به گردنم...با صدای لرزونی گفتم:هیچی فقط یکم حالم خوب نیست...همین...

یکم خودشو کشید عقب و تو چشمام نگاه کرد...تو چشماش شک بود...انگار میخواست از چیزی مطمئن شه..چقدر وجودش آرامش بخش بود...انگار نمیخواستم از بغلم بیرون بیارمش...عجیب بود انرژی که بهت میداد...دیگه اون دردارو حس نمیکردم...بازومو گرفت که بره عقب اما دستامو ناخوداگاه پشتش محکم کردم...این کارم یعنی چی؟

مینرا________________

اونم حالش بد شد...این عجیب بود...چطور ممکنه..یعنی اونم خون آشامه؟امکان نداره..

بازوشو گرفتم برم عقب اما محکم تر منو گرفت تو آغوشش..خیلی تعجب کردم...مخصوصا انرژی قوی ای که داشت به بدنم وارد میکرد...نگاهم افتاد سمت در...بدنم یه آن لرزید...اون... اونکه سون یونگه..با پوزخند همیشگیش دست ب سینه به در تکیه داده بود و منو نگاه میکرد...ناخوداگاه به بازوی جیمین چنگ زدمو زمزمه کردم:سون یونگ...

جیمین کمی رفت عقب و گفت:چیزی گفتی؟

با ترس چشامو بستمو با وحشت نجوا کنان گفتم:اون..اونی که کنار در وایساده رو میبینی؟

به سمت در نگاه کرد و گفت:کی؟کسی که اونجا نیست!

با تعجب به سمت در نگاه کردم..تکیشو از در گرفت و اومد سمتم..منم یه قدم سمت جیمین برداشتمو با گریه گفتم:چطور ممکنه...اون داره میاد سمتم...

با تعجب گفت:مینرا؟داری چی میگی کسی که اینجا نیست...

تقریبا رسیده بود بهم...همون پوزخند...مو به بدنم سیخ شده بود...با جیغ گفتم:سون یونـــــگ...تو رو خدا...تورو خدا دست از سرم بردااااااااااااار...بروووووووووووو...ولممممم کن لعنتیییییی!!

جیمین شونه هامو گرفت و گفت:پارک مینرا...چشماتو باز کن ببین اینجا کسی نیست...چی داری میگی؟جنی شدی؟

بدنم میلرزید...کم کم دستای جیمینم شل شد و افتاد زمین...صدای ناله هاش ترسوندنم...پوزخند سون یونگ پررنگ تر شد...تو قلبم احساس سوزش میکردم...جیمین خودشو رو زمین میکشید و ناله میکرد...سون یونگ از پشت دستاشو دور کمرم حلقه کرد و دم گوشم زمزمه کرد:نمیخوای بهم خوش آمد بگی عزیزم...بالاخره از جهنمم برگشتم ببرمت...

زبونم از ترس قفل شده بود..ئلی باید چیزی میگفتم..آروم گفتم:تو...تو مگه نمرده بودی؟

خنده ای کرد...ترس حتی قلبمم از کار انداخته بود...گفت:مینی..خیلی تغییر کردی...منو هم فراموش کردی!!تو که بهتر از هر کس دیگه ای میدونی من بدون تو جایی نمیرم حتی جهنم...بهت نگفته بودم...بدون تو خوش نمیگذره شیطون کوچولو...

نگاهم کشیده شد به جیمین...ب ترس گفتم:داری چه بلایی سرشون میاری؟به اون سایه های مسخرت بگو ولشون کنن...

لباشو چسبومد به گوشم..بدنم مور مور شد با داد گفتم:میگم ولشون کن...مگه نمیفهمی؟

با لحن جدی و ترسناکی گفت:هه...اونام دارن به خاطر تو زجر میکشن...چه بد..تو باعث آزار همه شدی مینرا...بم بم..ریان..یوگیوم..این پسره و من!!وبا داد گفت:چه توضیحی داری؟؟هااان؟

شکه گفتم:ولی جیمین که خون آشام نیست!

خنده ش عصابمو بهم میریخت گفت:مینــرا!!تو که اینقدر احمق نبودی!!یعنی نفهمیدی اینو اون داداشش اگه غلط نکنم اسمش مارک بود درسته؟هممم اونام خون آشامن...فکر میکردم تیز تر و باهوش تر از این حرفا باشی!؟!

با بهت خیره شدم به جیمین...تقریبا از حال رفته بود و فقط صداهای ضعیفی از خودش در میاورد...

با التماس گفتم:یون یونگ...تو..توکه اینقدر بی رحم نبودی!!اونا که گناهی ندارن...مشکل تو با منه...پس اونا رو ول کن...خودم که روبروت وایسادم...

دستاشو از دور کمرم باز کرد و رفت سمت جیمین...ترسیدم..میخواد چه بلایی سرش بیاره؟رفتم سمتشو با ترس گفتم:میخوای چیکارش کنی؟یون یونگ..نمیزارم بهش آسیب بزنی...

با لبخند حرص داری برگشت طرفمو گفت:چی شده؟فکر نمیکردم یکی بتونه تو عرض چند دقیقه اینقدر برات مهم شه که نگرانش شی!!بخوای جلوی منو بگیری..

با اخم گفتم:موضوع این چرت و پرتایی که تو میگی نیست..بدن اون همینجوریم ضعیفه...دوست ندارم کسی که اصلا به قضیه ی ما مربوط نیست و گناهی نداره به خاطر من قربانی شه...

با پوزخندش گفت:نترس قرار نیست بهش آسیب بزنم فقط میخوام سایه ها رو از بدنش بکشم بیرون...

سرمو تکون دادم  رفتم عقب...دتشو گذاشت رو قلب جیمین و فشار داد...با چشمای گرد داشتم به صحنه ی روبروم نگاه میکردم..نزدیک 20 تا توده ی سیاه از بدنش کشید بیرون...با بهت گفتم:خدا لعنتت کنه...چجور تونستی اینقدر زجرشون بدی؟20تا سایه؟؟...میدونی چقر از انرژیشون رو گرفتن...فکر نکردی بلایی سرشون بیاد؟

شونشو بالا انداخت و گفت:واسم مهم نیست...اینا در برابر زجرایی که من کشیدم هیچی نیست...

نتونستم خودمو کنترل کنم..سیلی محکی بهش زدم..با داد گفتم:تو...به خاطر حماقتای خودت زجر کشیدی ولی اونا چی؟به خاطر اینکه تو...نتونستی چیزی که میخواستی بدست بیاری میخواستی بقیه رو زجر بدی؟اصلا خودت میدونی چقدر بخاطرت سرزنش شدم...چقدر اذیت شدم..حتی بخاطر تو مجبور شدم تبدیل به انسان شم...میفهمی ایناروووو؟اینکه هر لحظه از مرگ فرار کنم..از سایت...از خاطراتت...من از تو بیشتر از هر چیزی میترسم...تو واسم مردی سون یونگ...مردی..

صورتش هر لحظه تاریک تر میشد...سریع به سمتم خیز برداشت و کوبیدم به دیوار...کمرم از ضربه احساس کردم شکست...صورتشو هر لحظه میاورد جلو...تقریبا یه سانت با صورتم فاصله داشت با عصبانیت گفت:مگه من چی میخواسم؟تو رو...چرا منو نخواستی؟هااان؟نمیتونی دیگه راحت از دستم فرار کنی...حتی اگه مجبور شم تمام کسایی که برات مهمن رو بکشم...میدونی که اینکار رو میکنم...مینرا...من از جهنم اومدم تو رو ببرم...پس این کارو میکنم...

با ناله جیمین کمی صورتشو کشید عقب...پوزخندشو زد و زیر گوشم گفت:منتظرم باش عزیزم...

و تو یه چشم بهم زدنی غیب شد...بی جون سر خوردم و رو زمین نشستم...حالا باید چیار میکردم؟

صدای جیمین منو به خودم آورد...همون موقع زنگ مدرسه هم خورد...سریع رفتم سمت جیمین و کمک کردم بلند شه...

آروم گفتم:پس تو هم خون آشامی آره؟

شکه نگام کرد..توقع نداشت اینو بگم...آروم ادامه دادم:بیشتر مواظب خودت باش...و سریع از دستشویی اومدم بیرون..

حالم خیلی بد بود...دیگه غقلم به جایی قد نمیداد فقط باید مواظب بچه ها باشم...همین..

 

بم بم____________

(همون موقع تو دستویی)

تو جام دراز کشیدم...هر چی به ریان اصرار کردم نموند...هیچکس خونه نبود...اونقدر بدم درد میکرد که اصلا نمیتونستم تکون بخورم...همون موقع زنگ درو زدن...اصلا انرژی نمونده بود برام که برم درو باز کنم...به هر زور و زحمتی بود درو باز کردم...سورا بود...با تعجب گفتم:سورا؟تو اینجا چیکار میکنی؟مگه الآن نباید مدرسه باشی؟

با اخم گفت:نگرانت بودم..نتونستم برم سر کلاس...حالا نمیخوای بزاری بیام تو؟

خندیدمو با شیطنت گفت:آخه نمیشه...یه دختر و پسر جوون تنها توخونه!!همسایه ها چی میگن؟

با عصبانیت هلم داد عقب و اومد تو و گفت:این موقع هم ول نمیکنی؟واقعا نمیفهمی چقدر نگرانم؟

خندمو خوردم و گفت:متاسفم..بابا شوخی کردم..حالا بشین ببینم...آخه خیلی عجیبه تو نگران من بشی...

لب برچید و گفت:تو دوستمی...نباید نگرانت بشم؟

یه لحظه سر دردم گرفت...چشامو بستم و یه نفس عمیق کشیدم...با ترس گفت:چی شد؟

سرمو تکون دادم و گفت:هیچی...فقط سورا میشه یه لیوان آب واسم بیاری؟

سریع سرشو تکون داد و گفت:باشه باشه...الان میام و به سرعت به سمت آشپزخونه دوید...خیلی حالم بد شده بود...صداش اومد که گفت:لیوانا کجاست...خواستم جوابشو بدم که قلب شروع به سوختن کرد...اولش کم بود یه دفعه شدید شد...کنترلمو از دست دادم از مبل افتادم پایین...صدای ناله هام تبدیل به داد های بلند شد..سورا با ترس از آشپزخونه دوید بیرون و گفت:بم بم؟بم بم خوبی؟چی شده...

هیچی نمیفهمیدم فقط به قلبم چنگ میزدم...سورا نشست کنارمو با گریه گفت:اوپا...بم بم اوپا...تو رو خدا حرف بزن داری میترسونیم...

دستاشو محکم گرفتم ولی نتونستم هیچی بگم...اونقدر دردم زیاد بود که نفهمیدم کی تو بغل سورا از هوش رفتم...

 

سورا______________

تو بغلم بیهوش شد..از ترس داشتم میمیردم...شروع کردم به بلند بلند گریه کردن...تمام زورمو جمع کردم و از زمین بلندش کردم و گذاشتمش رو مبل...آخه یهو چی شد؟چند دقیقه گذشت و پلکاش کمی تکوون خورد...

چشماشو باز کرد و خیره شد تو چشمام...تمام ترسم به آرامش تبدیل شد...نتونستم جلو خودمو بگیرم و سرمو گذاشتم رو سینش...شروع کردم با صدای بلند گریه کردن...اولین بار بود تو عمرم اینقدر برای کسی نگران شدم..قلبم داشت وایمیساد..!

خنده ی بیجونی کرد و گفت:یا ممن هنوز قلبم درد میکنه خودتو اینجوری انداختی روش...

با بغض گفتم:خیلی بدی!!قلبم از ترس وایساد اونوقت تو نگران قلب خودتی؟

دستشو گذاشت رو موهامو گفت:ببخشید خانومی ترسوندمت...نمیدونم خیلی عجیبه انگار الآن حالم خوبه خوبه...دیگه احساس درد و ضعف ندارم...

با خوشحالی سرمو بلند کردمو گفتم:راست میگی؟الآن خوبی؟دیگه قلبت درد نمیکنه؟

با لبخند گفت:اوهوم...ولی تو هم خیلی باحال میترسیا...باید میبودی قیافه ی خودتو میدیدی...

با عصبانیت یه مشت کوبیدم رو سینش..آروم زدم ولی پشیمون شدم با داد گفتم:یاااا...حقت بود میذاشتم همینجا بمیری...چیششش پسره ی پررو..

خندید...دوباره بغض کردم و با صدای لرزونی گفتم:ولی دیگه مریض نشو..نمیدونم چرا ولی...طاقت دیدن تو رو تو این وضع ندارم...

خندش محو شد و زل زد تو چشمام...احساس گرما میکردم...سریع از جام بلند شدم و گفتم:آ..راستی داشت یادم میرفت..تو آب میخواستی!!بگو لیوان کجاست برم بیارم....

سر تکون داد و گفت:کمد دومی از چپ...

باشه ای گفتم و رفتم تو آشپزخونه..هنوز قلبم تند میزد..حتما بخاطر اینه که امروز دو بار شکه شدم..آره همینه..من عاشق نشدم...نباید بشم...

__________________________________________________

دو پارت گذاشتم چون ممکنه چند روز نزارم چون خونه نیستیم...شرمندم

نظرم اونایی که باید میدننوشته شده در تاریخ جمعه 20 شهریور 1394 توسط Meнι Tυan | نظرات()
vaanielvmsruv
پنجشنبه 13 تیر 1398 03:01 ق.ظ
saiqfohihqgu lowest price viagra <a href=http://northwestpharmacyph.com/>viagra 100 mg dose</a> cialis canada pharmacy online <a href="http://northwestpharmacyph.com/">cialis canada pharm</a>
viagra tablets
ifanielconxiz
چهارشنبه 5 تیر 1398 07:29 ب.ظ
wktmidswqkfc buying cialis from canada http://northwestpharmaciest.com/ - canadian viagra and cialis viagra pfizer online <a href="http://canadaviagravscialis.com/">canadianpharmacy/cialis</a>
http://cusbiohoo.strikingly.com/
یکشنبه 2 تیر 1398 11:57 ب.ظ

Regards. I value it!
cialis kaufen cialis reviews cialis per paypa look here cialis order on line generic cialis pill online generic cialis in vietnam only here cialis pills cialis generique cialis 30 day sample walgreens price for cialis
http://chafily.strikingly.com/
یکشنبه 2 تیر 1398 08:23 ق.ظ

Perfectly expressed indeed. !
cialis kaufen estudios de cialis genricos click now cialis from canada cialis billig cialis sicuro in linea canada discount drugs cialis cialis generisches kanada prices for cialis 50mg safe dosage for cialis purchasing cialis on the internet
effetti del cialis
شنبه 1 تیر 1398 05:30 ب.ظ

Nicely put. Appreciate it.
we choice cialis pfizer india generic cialis tadalafil cialis italia gratis cost of cialis cvs cialis generico cost of cialis cvs venta de cialis canada cialis canada on line we recommend cialis info acquisto online cialis
order cialis uk
شنبه 1 تیر 1398 12:30 ق.ظ

Awesome content. With thanks.
click here to buy cialis price cialis best india cialis 100mg cost click here take cialis generic for cialis cialis savings card best generic drugs cialis cialis with 2 days delivery cialis dosage recommendations cialis generisches kanada
cheapest cialis professional
پنجشنبه 30 خرداد 1398 03:38 ب.ظ

Regards, I enjoy it!
acheter cialis kamagra cialis daily new zealand wow cialis 20 cost of cialis per pill where do you buy cialis prices on cialis 10 mg recommended site cialis kanada cialis free trial low cost cialis 20mg buy original cialis
Online cialis
چهارشنبه 29 خرداد 1398 09:25 ب.ظ

Terrific knowledge. Regards!
cialis diario compra free generic cialis purchasing cialis on the internet acheter cialis kamagra cialis en mexico precio cialis 5 mg effetti collateral cialis generico online cialis cuantos mg hay cialis online deutschland cialis 20mg preis cf
Generic cialis
چهارشنبه 29 خرداد 1398 05:03 ق.ظ

Nicely put. Thanks a lot.
safe dosage for cialis cialis 100 mg 30 tablet cialis therapie cialis generico in farmacia does cialis cause gout order a sample of cialis cialis 50 mg soft tab cialis for sale venta de cialis canada buy cheap cialis in uk
http://antoci.strikingly.com/
سه شنبه 28 خرداد 1398 06:24 ق.ظ

Very good write ups. Thank you!
enter site natural cialis generic cialis 20mg uk cialis 200 dollar savings card cialis online holland venta cialis en espaa cialis savings card cialis coupons printable cialis coupon india cialis 100mg cost cialis online holland
Cialis online
دوشنبه 27 خرداد 1398 03:31 ب.ظ

Wonderful content, Many thanks.
bulk cialis cialis 20 mg best price buying cialis on internet tadalafil 20mg cialis generico lilly buy original cialis prezzo di cialis in bulgaria generic low dose cialis il cialis quanto costa acheter du cialis a geneve
http://smalonej.strikingly.com/
شنبه 25 خرداد 1398 09:13 ب.ظ

Regards, Awesome stuff.
where do you buy cialis cialis with 2 days delivery generic cialis soft gels cialis side effects dangers generic cialis pro cialis cuantos mg hay look here cialis order on line cialis 10mg prix pharmaci cialis 20mg preis cf tadalafil 20 mg
http://figipoo.strikingly.com/
شنبه 25 خرداد 1398 07:11 ق.ظ

Wonderful postings. Cheers!
tadalafil cialis 5mg prix cialis alternative cialis daily prices on cialis 10 mg cialis 20mg preis cf the best choice cialis woman get cheap cialis we like it cialis price purchasing cialis on the internet
http://bestcalfei.strikingly.com/
جمعه 24 خرداد 1398 05:06 ب.ظ

Nicely put. Thank you.
cialis tadalafil online cialis efficacit free cialis free generic cialis cialis 5 mg buy cialis patent expiration are there generic cialis warnings for cialis click now buy cialis brand only now cialis for sale in us
how to take cialis for best results
جمعه 24 خرداد 1398 02:23 ق.ظ

Many thanks, Quite a lot of write ups.

cialis coupon cost of cialis cvs generic cialis review uk trusted tabled cialis softabs cialis kaufen wo cialis uk next day cialis y deporte cialis generika in deutschland kaufen cialis e hiv tadalafil 20 mg
Buy cialis
پنجشنبه 23 خرداد 1398 12:44 ب.ظ

Thanks! A lot of information.

cialis reviews wow cialis 20 non 5 mg cialis generici order cialis from india american pharmacy cialis india cialis 100mg cost generic cialis pill online cialis prices in england generic cialis effetti del cialis
venta cialis en espaa
چهارشنبه 22 خرداد 1398 10:47 ب.ظ

Good facts, Cheers.
cialis with 2 days delivery cost of cialis cvs recommended site cialis kanada cialis online cialis sale online cialis for sale south africa tadalafil 20 mg cialis side effects dangers purchasing cialis on the internet buying brand cialis online
http://cialisvie.com/
سه شنبه 21 خرداد 1398 12:22 ق.ظ

Wow a good deal of superb information!
trusted tabled cialis softabs the best site cialis tablets cialis 50 mg soft tab cialis side effects cialis lowest price only now cialis for sale in us canada discount drugs cialis cialis 20 mg cost click here take cialis tadalafil 20 mg
http://cialisvie.com/
یکشنبه 19 خرداد 1398 06:39 ب.ظ

You mentioned it very well.
tadalafilo wow cialis 20 cialis y deporte cialis pas cher paris deutschland cialis online cialis 20mg cialis 20 mg effectiveness generic for cialis generic cialis 20mg uk achat cialis en suisse
http://cialisvie.com/
شنبه 18 خرداد 1398 01:17 ب.ظ

You actually said that terrifically!
cialis for bph cialis australia org order cialis from india safe dosage for cialis enter site natural cialis cialis price thailand when can i take another cialis cialis diario compra cialis daily new zealand cialis great britain
http://canadianpharmacyonl.com/
شنبه 24 فروردین 1398 07:34 ق.ظ

Position nicely used!!
buy viagra 25mg canadian drug canadianpharmacyusa24h best canadian pharmacies online canadian online pharmacies reviews pharmacy onesource canadian rxlist canada medication canadian pharmacy buy viagrow pro
Shanna
جمعه 2 فروردین 1398 12:24 ب.ظ
I am actually happy to glance at this web site posts which consists of lots of
helpful data, thanks for providing these kinds of statistics.

buy authentic cialis online - Shanna, prescription cialis online pharmacy
when will generic cialis be available
جمعه 2 فروردین 1398 03:05 ق.ظ
This is my first time visit at here and i am actually happy to read
everthing at one place.
when will generic cialis be available when will generic cialis
be available
kamagra oral jelly
یکشنبه 12 اسفند 1397 04:06 ق.ظ
You have made some really good points there.
I checked on the web to learn more about the issue and found
most people will go along with your views on this website.
essay writing service
چهارشنبه 8 اسفند 1397 11:19 ق.ظ
I just like the helpful info you supply to your articles.
I will bookmark your blog and test once more right here regularly.
I am fairly sure I'll be informed many new stuff proper here!
Good luck for the next!
buy cialis uk
جمعه 16 آذر 1397 12:01 ب.ظ

You actually mentioned that adequately.
cialis cuantos mg hay cialis ahumada cialis generika in deutschland kaufen only now cialis for sale in us rx cialis para comprar link for you cialis price cialis uk tadalafil 10 mg side effects of cialis venta cialis en espaa
Cialis pills
پنجشنبه 15 آذر 1397 04:50 ب.ظ

Thanks, I value this!
cialis coupon american pharmacy cialis cialis en 24 hora we use it cialis online store cialis billig cialis generic cialis for bph cialis for sale price cialis per pill callus
Buy generic cialis
چهارشنبه 14 آذر 1397 09:05 ب.ظ

You suggested that effectively!
venta cialis en espaa cialis reviews try it no rx cialis generic for cialis generic cialis levitra price cialis wal mart pharmacy purchasing cialis on the internet cialis reviews cialis prezzo di mercato cialis generico en mexico
buy tadalafil pills
چهارشنبه 14 آذر 1397 06:37 ق.ظ

Info very well regarded..
tarif cialis france cialis great britain low dose cialis blood pressure tadalafil 20mg free generic cialis cialis para que sirve cialis pills in singapore venta de cialis canada cialis usa cost tarif cialis france
buy cialis pills
سه شنبه 13 آذر 1397 07:13 ب.ظ

Superb information, Appreciate it!
cialis vs viagra cialis 20 mg cut in half cialis coupons printable cialis patent expiration tadalafilo generic cialis soft gels cialis generico postepay side effects for cialis precios cialis peru prices on cialis 10 mg
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر
نمایش نظرات 1 تا 30
درباره وبلاگ
مطالب اخیر
آرشیو مطالب
نویسندگان
پیوند ها
صفحات جانبی
آمار سایت
بازدیدهای امروز : نفر
بازدیدهای دیروز : نفر
كل بازدیدها : نفر
بازدید این ماه : نفر
بازدید ماه قبل : نفر
تعداد نویسندگان : عدد
كل مطالب : عدد
آخرین بازدید :
آخرین بروز رسانی :