تبلیغات
^^داستـــان های گآت سونـــی^^ - وان شات
^^داستـــان های گآت سونـــی^^
برای یـه لحظـه تو رویـآهات زندگـی کن^^و لبخند بِــزن:))
بعلهههه نویسنده جدید هستم
این یه وان شاته  یوگیوم و نوناش حالا اسم نداره هر کی بود بود
تازه این اولین وان شات عمرم بود خیلی کمه تازه مسخره هم هس بد هم تموم میشه
ولی مهم اینه که من دوسش دارم .... حالا برین بخونید بفهمید چرا.
نونا:

ساعت 9/5 شب بود...تازه رسیده بودم خونه 
انقدر خسته بودم نفهمیدم چجوری یه لیوان ابو سر کشیدم و افتادم رو مبل 
با خودم گفتم اه امروز خیلی خسته کننده بود انقد تمرین کردیم پدرم دراومد 
اه اینا چیه دارم با خودم میگم پاشم برم دوباره تمرین کنم...
بلند شدم رفتم تو اتاق از خستگی داشتم شل میزدم ولی به خودم میگفتم  نه دیگه همین یه باره به خودم قول دادم زیاد تمرین کنم که فردا هیچ اشتباهی نکنم ...داشتم وسایلمو مرتب میکردم که دیدم دفتر نت مو  جا گذاشتم .
یاد م اومد که وقتی داشتیم تمرین میکردیم اونو تو استادیو جا گذاشتم ولی درست یادم نیس کجای استودیو.
نهههههه   ینی باید میرفتم میاوردمش؟نههههه و بازم نهههه
خب حالا اگه نیارمش ؟ چی میشه؟ فردا گند میزنم نهههه باید برم نمیشه 
بلند شدم کیفمو برداشتم واز خونه زدم بیرون. هوا سرد بود همنجوری ک گفتم از خستگی نا ی راه رفتن نداشتم هرجوری ک شده بود با قدم های اروم خودمو رسوندم استادیو رفتم همون قسمتی که تمرین داشتیم درو ک باز کردم دیدم همه جا تاریکه .. تنبلااااا انقد زود رفتن خونشووون خجالتم نمیکشن منو بگو ب خاطر یه دفتر نت پاشدم اومدم اینجا:/
گفتم ولش کن من ب خودم قول دادم ن به کس دیگه ای
بدون ابنکه برقو روشن کنم این ور اونورو نگاه کردم اه اصن یادم نیس اون دفتره لعنتی کجاس.. همینجوری زل زده بودم به زمین و داشتم فک میکردم که یهو چشمم افتاد به کاناپه دیدم یه نفر رو کاناپه تاق باز خوابیده با نوری که از پنجره میومد تو تونستم بفهمم کیه  
یوگیوم بود .... عع؟ این چرا اینجاس اصن مگه این موقع شب میخابه ؟ واا چ وقت خوابه مکنه ی احمق نمیدونه فردا چ کار هایی ک نباید بکنه؟
ولی بازم با این که همیشه مث بچه هاسو تنبل بازی درمیاره و بازم دوسش دارم.. همیشه ب من  میگه نونا .. بعضی وقتا دلم میخاد بزنم تو دهنش بهش میگم با اینکه من ازت بزرگترم ولی تو نباید بگی نونااااا خوشم نمیاد با این قدت میگی نونا نونا ادم فک میکنه داره مسخرت میکنه چون هیشکی باور نمیکرد ک این از من بزرگتره....
ولی با این حال فک میکردم اونم با مسخره بازی میگه نونا.
چن بارم بهم گفته که نمیدونه من دقیقا چیم تو زندگیش ..هه چ چیزای مسخره ای  
همین جوری که داشتم ب اینچیزا فک میکردم بلند شد و رو کاناپه نشست 
 بدون هیچ سلام علیکی با یه صدای خسته گفت :
نونااااااا 
-زهر مااااار مگ سلام بلد نستی (چون ترسیده بودم اینو گفتم)
-ببخشید 
سکووووووت
دوباره:
-نوناااا
بله؟
اینجاایی؟چرا اومدی؟ راستی دفتر نتت اینجا جا مونده بود گذاشتم عع.. کجا گذاشتم؟
سرشو ب اطراف میچرخوند: اها ایناهاش گذاشتم رو کاناپه  بیا برش دار
من: خخخ یه وقت زحمت ندی بیاریش
نوناااا هستم میفهمی خسته
-سکووت
خوشحال شدم دفترم پیدا شده بود 
همینجوری که داشتم میرفتم برش دارم با خودم فکر میکردم که من اخه ایندفترو اصن این قسمت نگذاشته نبودم... ولی به هر حال این دفتره پیدا شده بود اصن مهم نیس کجا و چجوری فقط...
دیگ تقریبا نزدیک میز بغل کاناپه شده بودم که یوگیوم دستمو کشید و منو نشوند تو بغلش آااااااا(جیغ)   چیکار میکنی؟
- همونجوری که یع وری رو پاش نشسته بودم   دستشو گذاش رو دهنم بلافاصله گفت : هیسسس چرا جیغ میزنی نوناااااا؟
میخاستم بلند شم با پا بکوبونم تو دهنش ایندفه  یا حداقل یه واکنش داشته باشم ولی نمیشد نمیدونستم چرا .. گرمای بدنش و حس میکردم نگاهش روم سنگینی میکرد نمیدونستم میخاد چیکار کنه به زور اب دهنمو قورت دادم تو چشام زل زده بود میگفت برا چی جیغ میزنی یهو  دستشو از رو دهنم برداشت  تا اومدم یه چیزی بش بگم  لباشو گذاشت رو لبام.... 
من:  :/  چشام گرررد شده بود از تعجب ینی من درست حدس میزدم خواب نیستم؟ینی این واقعیه؟اونم منو دوست داشت؟یا داره باهام شوخی میکنه؟ اخه شوخی اینجوری نداریم کههههه داشتم دیوونه میشدم یه چیزی تو درونم میگفت دیگ از بلاتکلیف نیستم دیک میدونم منو دوست داره ولی یه چیز دیگه میگفت اینا الکیه تو خوابی.. 
چشامو بستم از اون فکرا دیگه خسته شده بودم دیگه اشکم داشت درمیومد چشامو بهم فشار دادن که اشکام نریزه . ولی مگه این اشکا حالیشون میشد؟ اروم از رو گونه هام سر خوردن لباش هنوز رو لبام بود
چشاشو که بسته بود باز کرد سر شو بر عقب تر چشامو باز کردم
دستاشو برد سمت گونه هام اشکامو پاک کرد..
-نونااا داری گریه میکنی؟
سکوووت
- گریه نکن 
دستاشو دور کمرم حلقه کرد به خودش نز دیکم کرد  چونشو گذاشت رو شونم و در گوشم اروم گفت:هنوزم نمیدونم چی بگم هیچ کاری نمیتونم بکنم نه متونستم نه میتونم فک کنم از این اشکا یه چیزایی دستگیرم شد ولی ایو بدون که اینا شوخی نبود من کاملا جدی ام . برام مهم نیس  ازم بزرگتری یا کوچیکتری یا هر چیز دیگه ای ...اصلا هم برام مهم نیس تو درباره من چی فک میکنی فقط اینو بدون من عاشقتم...
هیچی نگفتم   ینی نمیتونستم چیزی بگم منو سفت ب خودش فشار داد
منم خودمو چسبوندم ب بدنش زاویه مو که پشتم بهش بوود عوض کردم سرمو گذاشتم رو سینش  ...نصف دکمه های پیرهنش باز بود سرمو چ جایی گذاشته بودم بوی عطرشم خیلی خووب بود.. 
یه نفس عمیق کشیدم با یه صدای گرفته و اروم گفتم:
میشه دیگه بهم نگی نونااا؟
-صورتشو فرو برد تو سرمو گفت: نونا .نونا نونا....
-یاااا شوخی ندارماا  
-میدونم عشقم... عشقم خوبه ؟
-نمیدوونم فقط میدونم نمیخام ازینجا بلند شم ولی باید برم تمرین
-ساعت 10ونیمه دیگ تمرین بسه
تو دلم گفتم عععع چقد زود گذشت حالا چیکار کنم نمیتونم از پیشش برم دیگه نمیتونم مثل قبلا تنهاش بذارم 
همونجوری نشسته بودم تو بغلش نمیتونستم هیچ حرکتی کنم ...
منو از خودش جدا کرد دوتا دستاشو گذاشت بغل گردنم و صورتمو به صورتش نزدیک کرد دوباره گرمای لباشو رو لبام حس کردم  ب خودم گفتم من فقط میدونم تو دل خودم چه خبره منم دوسش دارم نمیخام بلا تکلیف باشه نمیخام احساس کنه ضعیفه..
دستامو  دور گردنش حلقه کردم بیشتر خودمو بهش نزدیک کردم لبامو رو لباش سفت تر چسبوندمو  اروم حرکت دادم ....
از اینگه خشکش زده بود و هیچ کاری نمیکرد فهمیدم تعجب کرده ولی بازم چشاشو بسته بود اونم با من همراهی کرد واااای با اینکه خجالت میکشید  ولی واقعا   بوسه اش بهم ارامش داد سرمو بردم عقب ی نگاه کوتاه ب چشمام کرد و سرشو انداخت پایین  ..
یوگییومااا ب من نگاه کن ..
سرشو اروم اورد بالا   دوستت دارم میدونستی؟  همیشه میخاستم اینجوری تو بغلت بشینم میذونستی؟؟؟
یوگی: منم میخاستم با هم تنها بشیم ...مثل الان  میخاستم بهت بگم ک عاشقتم ولی میترسیدم چون تو بزرگتر بودی... ولی دیگ برام مهم نیس الان ب هیشکی ربط نداره  سن من و تو فقط بدون عاشقتم.....
\END


نوشته شده در تاریخ پنجشنبه 24 دی 1394 توسط .DSM | نظرات()
cam4 hack tool
سه شنبه 17 بهمن 1396 08:26 ق.ظ
بیشتر بنویسید، این همه چیزی است که باید بگویم. به معنای واقعی کلمه، آن
به نظر میرسد به نظر میرسد که شما بر روی ویدیو تکیه کردید تا نقطه نظرتان را نشان دهید.
شما به وضوح می دانید که چه چیزی در مورد آن صحبت می کنید، چرا اطلاعات هوشمندانه ای را صرفا در هنگام ارسال فیلم ها به وبلاگ خود می کنید، زمانی که می توانید به ما چیزی روشنگر بدهید
خواندن؟
clash royale hack no verification
دوشنبه 16 بهمن 1396 07:09 ب.ظ
برادر من پیشنهاد کرد که من این وبلاگ را دوست دارم

او کاملا درست بود. این پست واقعا روزم را ساخت.
شما نمیتوانید تصور کنید که چقدر زمان برای این اطلاعات صرف شده است.
با تشکر!
Nintendo Switch
جمعه 24 آذر 1396 08:12 ب.ظ
hey there and thank you for your information – I've definitely picked up
anything new from right here. I did however expertise several technical points using this website, as I experienced to reload the site lots of
times previous to I could get it to load correctly. I had been wondering if
your web hosting is OK? Not that I'm complaining, but slow
loading instances times will very frequently affect your
placement in google and could damage your high quality score if advertising and marketing with Adwords.
Anyway I am adding this RSS to my e-mail and could look
out for much more of your respective intriguing content.
Ensure that you update this again soon.
Tandy
جمعه 17 آذر 1396 10:59 ق.ظ
Hey there! Do you know if they make any plugins to safeguard against hackers?

I'm kinda paranoid about losing everything I've worked hard on. Any
tips?
medicare supplemental insurance plans
جمعه 3 آذر 1396 06:26 ب.ظ
Thanks for finally talking about >^^داستـــان های گآت
سونـــی^^ - وان شات <Loved it!
best psychic medium reading
چهارشنبه 10 آبان 1396 11:12 ب.ظ
Thanks for sharing your thoughts on ^^داستـــان های
گآت سونـــی^^. Regards
std testing near me
سه شنبه 9 آبان 1396 05:25 ب.ظ
این نخستین بار نیست که برای بازدید سریع این وب سایت،
من در حال مرور این وب سایت هستم و اطلاعات روزمره را از اینجا دریافت می کنم.
private std screening
دوشنبه 20 شهریور 1396 06:13 ق.ظ
سلام اینم من هستم، من هم هر روز این وب سایت را بازدید میکنم، این سایت
واقعا خوب است و مردم در واقع افکار خوبی را به اشتراک می گذارند.
cheap telephone psychics
دوشنبه 20 شهریور 1396 03:59 ق.ظ
هیا من برای اولین بار اینجا هستم من در این هیئت مدیره آمدم و آن را واقعا مفید و مفید پیدا کردم
به من کمک زیادی کرد من امیدوارم که یک چیز را به عقب برگردانم و به دیگران کمک کنم
مانند شما به من کمک کردید
cheap phone psychic reading
دوشنبه 20 شهریور 1396 02:39 ق.ظ
آها، گفتگو دلپذیر خود را در مورد این بخش از نوشتن در اینجا در این صفحه وب،
من همه آن را خوانده ام، بنابراین در این زمان من نیز در این مکان اظهار نظر می کنم.
Can you stretch to get taller?
یکشنبه 15 مرداد 1396 09:52 ب.ظ
I got this web page from my friend who told me on the topic of this web site and at the moment this time I am browsing this site and
reading very informative articles at this time.
chaturbate token generator free
پنجشنبه 12 مرداد 1396 09:55 ب.ظ
Excellent way of describing, and nice piece of writing
to get data about my presentation subject matter, which i am going to deliver in school.
Cedric
سه شنبه 10 مرداد 1396 08:22 ب.ظ
I'm amazed, I have to admit. Seldom do I come across a blog that's both educative and entertaining, and without a doubt, you have hit the nail on the
head. The problem is something too few folks are speaking intelligently about.
I'm very happy that I came across this in my search for something concerning this.
Gilberto
جمعه 16 تیر 1396 07:48 ب.ظ
Hey there outstanding blog! Does running a blog such as
this take a large amount of work? I've very little understanding of coding however I had
been hoping to start my own blog soon. Anyway, if you have any ideas or
tips for new blog owners please share. I understand this is off
subject however I just needed to ask. Thanks a lot!
std clinics near me
دوشنبه 5 تیر 1396 04:31 ب.ظ
core از خود نوشتن در حالی که ظاهر
شدن دلنشین ابتدا آیا واقعا حل و فصل درست با
من پس از برخی از زمان. جایی در سراسر جملات شما در واقع
قادر به من مؤمن متاسفانه تنها برای بسیار در حالی که کوتاه.
من این کردم مشکل خود را با جهش در منطق
و شما ممکن است را خوب به کمک پر کسانی که
معافیت. در صورتی که شما در واقع که می توانید انجام من
خواهد قطعا تا پایان مجذوب.
https://broganliftt.wordpress.com/2015/03/28/all-you-should-know-about-heel-pains/?share=twitter
دوشنبه 5 تیر 1396 04:08 ق.ظ
Hello there, You've performed a great job. I will definitely digg it and personally recommend to my friends.
I am confident they will be benefited from this website.
std clinic near me
سه شنبه 26 اردیبهشت 1396 08:08 ب.ظ
بسیار چلیپا از خود نوشتن در حالی که ظاهر شدن دلنشین
ابتدا آیا واقعا نشستن خوب با من پس از برخی از زمان.

جایی درون پاراگراف شما در واقع موفق به من مؤمن اما تنها برای
while. من هنوز کردم مشکل خود را
با فراز در منطق و یک خواهد را خوب
به پر همه کسانی شکاف. در صورتی که شما در واقع که می
توانید انجام من می بدون شک تا
پایان تحت تاثیر قرار داد.
Angelina
شنبه 23 اردیبهشت 1396 09:49 ق.ظ
Hi! I've been reading your site for some time now and finally
got the courage to go ahead and give you a shout out from
Austin Texas! Just wanted to tell you keep up the fantastic
work!
http://serafinaadjutant.hatenablog.com/entry/2015/06/21/222217
پنجشنبه 21 اردیبهشت 1396 02:28 ق.ظ
Since the admin of this web site is working, no
question very quickly it will be renowned, due to its feature contents.
manicure
دوشنبه 21 فروردین 1396 01:45 ب.ظ
I'm not sure where you're getting your info, but great
topic. I must spend some time studying much more or figuring out
more. Thank you for great information I was in search
of this information for my mission.
manicure
سه شنبه 15 فروردین 1396 11:29 ق.ظ
You actually make it appear really easy along with your presentation however
I find this matter to be actually one thing that I believe I'd by no means understand.
It kind of feels too complicated and extremely broad for me.
I am looking ahead for your next submit, I'll try to get the hang of it!
BHW
شنبه 12 فروردین 1396 01:07 ب.ظ
What i don't understood is in fact how you are not really a lot more smartly-favored than you may
be now. You are very intelligent. You realize thus significantly in the case of this subject, made me in my view believe it from numerous
various angles. Its like men and women are not fascinated except it
is one thing to do with Girl gaga! Your personal stuffs
excellent. Always handle it up!
manicure
جمعه 11 فروردین 1396 09:47 ق.ظ
It's really very complex in this active life to listen news on TV, thus I just use world
wide web for that purpose, and take the latest information.
Hediye
چهارشنبه 6 مرداد 1395 12:20 ب.ظ
عالی
ساخت اپلیکیشن
سه شنبه 29 تیر 1395 01:21 ب.ظ
آن اندیشه هایی را دوست دارم که با خون نوشته شده باشند
سحر
دوشنبه 31 خرداد 1395 09:23 ق.ظ
سلام
موفق باشین
دمتون گرم از این سایت خوب و بروزتون
پیش منم بیاین
Ayla
پنجشنبه 30 اردیبهشت 1395 03:55 ب.ظ
خییییییلی قشنگ بوووود از خوندنش لذت بردم
پرچم های سیاه شرق
پنجشنبه 23 اردیبهشت 1395 10:55 ب.ظ
سلام
عیدتون مبارک
دوست داری جواب سوالات زیر را بدونی
آیت‌الله بهجت برای زنده بودن امام زمان(عج) چه دلیلی آورده
امام جعفر صادق علیه‌السلام چه سفارشی برای نیمه شعبان داره
۹۰ فایده دعا برای فرج امام زمان (عج) چیه
بهترین هدیه به امام زمان (عجل الله) چی میتونه باشه
آهنگ پیشواز همراه اول ویژه نیمه شعبان را داری؟
مولودی نیمه شعبان تو گوشیت پیدا میشه
به ما یه سری بزن
پرچم های سیاه شرق
http://shargh.us


سحر خانم
شنبه 4 اردیبهشت 1395 01:37 ب.ظ
خیلی ممنون واقعا دست گلتون درد نکنه،تشکرررررررررر
افتخار میدین پیش منم بیاین
پاسخ Meнι Tυan : اوکی
neli
سه شنبه 24 فروردین 1395 11:40 ق.ظ
آخی چه قشنگ بود (الان تو رویاهام نمیتونم خوب حرف بزنم) مرسییییی
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر
نمایش نظرات 1 تا 30
درباره وبلاگ
مطالب اخیر
آرشیو مطالب
نویسندگان
پیوند ها
صفحات جانبی
آمار سایت
بازدیدهای امروز : نفر
بازدیدهای دیروز : نفر
كل بازدیدها : نفر
بازدید این ماه : نفر
بازدید ماه قبل : نفر
تعداد نویسندگان : عدد
كل مطالب : عدد
آخرین بازدید :
آخرین بروز رسانی :